Algemene Voorwaarden Eeuwige Tuinen B.V.

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden, die de basis vormen voor onze samenwerking en de kwaliteit van onze dienstverlening waarborgen.

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1 Onder Eeuwige Tuinen wordt verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eeuwige Tuinen B.V. gevestigd te (2718 SL) Zoetermeer aan de Heliumstraat 38, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 92730906. Onder “de Klant” wordt verstaan de contractuele wederpartij van Eeuwige Tuinen.

1.2 Deze algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd, tussen Eeuwige Tuinen en Klant.

1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden of aanvulling daarop gelden uitsluitend voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Eeuwige Tuinen en Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

1.5 Eeuwige Tuinen is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Eeuwige Tuinen de Klant hiervan tijdig op de hoogte stellen. Indien de wijziging tot gevolg heeft dat de Klant een andere prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, is de Klant bevoegd het Abonnement op te zeggen per datum dat de nieuwe Algemene Voorwaarden in werking treden.

2. De werkzaamheden

2.1 Eeuwige Tuinen verzorgt en onderhoudt graven en urnen, door onder andere maar niet beperkt de gedenksteen te reinigen, vuil en onkruid te verwijderen en bloemen, planten en aanverwanten te plaatsen (hierna: ‘de Werkzaamheden’).

2.2 De Werkzaamheden worden maandelijks, per kwartaal of per jaar verricht. Klant sluit met het aangaan van de Overeenkomst daartoe een abonnement (hierna: ‘het Abonnement’).

2.3 Eeuwige Tuinen is gerechtigd om de uitvoering van de Werkzaamheden in geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

3. Het aanbod

3.1 Alle aanbiedingen van Eeuwige Tuinen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. In dat geval is het aanbod geldig gedurende de genoemde termijn.

3.2 Eeuwige Tuinen is te allen tijde gerechtigd om een vrijblijvend aanbod te herroepen.

3.3 Kennelijke vergissingen of kennelijke (schrijf)fouten in het aanbod binden Eeuwige Tuinen niet.

3.4 Een Abonnement komt tot stand indien de Klant aangeeft dat dat de werkzaamheden eenmalig, per maand, per kwartaal of per jaar worden uitgevoerd en de Klant het aanbod van Eeuwige Tuinen op een door Eeuwige Tuinen aangewezen wijze heeft aanvaard en deze aanvaarding door Eeuwige Tuinen is bevestigd.

4. Herroepingsrecht

4.1 De Klant heeft het recht om, zonder opgaaf van reden, gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, wat betekent dat de Klant tot 14 dagen na het aangaan van het Abonnement op deze beslissing mag terugkomen.

4.2 Voor het herroepen kan de Klant gebruik maken van de online voorzieningen op de website van Eeuwige Tuinen. Eeuwige Tuinen betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht.

5. Prijs en betaling

5.1 Indien een wijziging optreedt van de kosten, waarop Eeuwige Tuinen de prijzen heeft gebaseerd, is Eeuwige Tuinen gerechtigd de prijzen te wijzigen. Een prijswijziging zal niet ingaan voordat er 12 maanden na ingangsdatum van het Abonnement zijn verstreken.

5.2 Betaling door de uit hoofde van het Abonnement verrichtte werkzaamheden vindt door de Klant maandelijks of jaarlijks plaats per automatische incasso of online betalingsmethode. De Klant verstrekt hierbij reeds bij voorbaat een machtiging voor het incasseren van de verschuldigde betalingen.

5.3 Alle betalingen door de Klant dienen uiterlijk plaats te vinden op het overeengekomen tijdstip. Indien de Klant niet uiterlijk na verloop van 14 dagen na ontvangst van een betalingsherinnering het verschuldigde bedrag geheel heeft voldaan, verkeert de Klant in verzuim. Eeuwige Tuinen is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten totdat de volledige verschuldigde betaling door de Klant is verricht.

6. Opzegging abonnement

6.1 Een abonnement wordt aangegaan voor een bepaalde duur van twaalf (12) maanden. Na het einde van deze bepaalde duur wordt het Abonnement automatisch verlengd voor onbepaalde duur, waarbij de Klant het Abonnement kan opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand.

6.2 Opzegging geschiedt via de online voorzieningen op de website van Eeuwige Tuinen.

7. Persoonsgegevens & privacy

7.1 De persoonlijke gegevens van de Klant en andere rechthebbenden van het graf of de urn die zich hebben aangemeld om inzage te verkrijgen in het online-systeem om het onderhoud in te zien, worden zorgvuldig opgeslagen in dit online-systeem.

7.2 Verwerking van persoonsgegevens door Eeuwige Tuinen vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder onder meer wordt verstaan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (“UAVG”).

7.3 Eeuwige Tuinen is gerechtigd foto’s van haar werkzaamheden en het resultaat daarvan te gebruiken voor promotionele doeleinden.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van Eeuwige Tuinen tegenover de Klant voor een aan haar toe te rekenen schadeveroorzakende feit (waarbij een reeks samenhangende feiten wordt beschouwd als één) is beperkt tot in ieder geval een bedrag van EUR € 5.000,.

8.2 Eeuwige Tuinen is tegenover de Klant in geen geval aansprakelijk voor indirecte- of gevolgschade.

8.3 Niet is uitgesloten de aansprakelijkheid van Eeuwige Tuinen voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Eeuwige Tuinen of haar leidinggevende ondergeschikten.

8.4 De beperking van aansprakelijkheid in dit artikel gelden slechts voor zover wettelijk is toegestaan.

9. Overmacht

9.1 In de aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Eeuwige Tuinen in de nakoming van enige verplichting jegens de wederpartij niet aan Eeuwige Tuinen kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Eeuwige Tuinen onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Eeuwige Tuinen kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend oorlog, natuurrampen, extreme weersomstandigheden en/of stakingen.

9.2 Indien zich een situatie als bedoeld in artikel 8.1 voordoet als gevolg waarvan Eeuwige Tuinen niet aan zijn verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Eeuwige Tuinen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie (30) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht om het Abonnement op te zeggen. Eeuwige Tuinen is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Eeuwige Tuinen als gevolg van overmachtstoestand enig voordeel geniet.

10. Toepasselijk recht

10.1 Deze Algemene Voorwaarden en het Abonnement worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met deze Algemene Voorwaarden en/of het Abonnement, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.